اشاره: ... واقعیت قضیه این است که ما منکر تلاش‌های بزرگان و مشایخ نمی‌شویم و آنان زمانی پژوهش‌های حدیثی گسترده‌ای انجام داده‌اند که چنین ابزارهایی وجود نداشته است؛ اما امروز بدون این ابزار نمی‌شود کاری انجام داد. هزینه پیمایش و ...