نویسنده: عظیم محبی، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی با نگاهي اجمالي به نحوه ياددهي ـ يادگيري در مدارس در مي يابيم که گفتن، شنيدن و حفظ کردن، ارکان فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري را تشکيل مي دهد. اين مولفه ها با نام ...