هو علم یعنی ببیان معانی الکلمات الغامضه فی الحدیث و هو بدوره یساعد علی فهم الحدیث و استنباط ما فیها من احکام و مسائل.[1]غریب القرآن و الحدیث علمی است که به بیان معانی کلمات مبهم در قرآن و حدیث توجه ...