در این مصاحبه استاد ابتدا به معرفی مختصر انواع تفسیر (روایی، اجتهادی و...) می­پردازد و پس از آن به معرفی کتاب­های تفسیری مهم شیعیان و اهل تسنن و مولفان آنها به ترتیب و با توجه به نحوه سبکشان می­پردازد. در ...