نوشته حاضر به بررسي اعتبار صد منبع از کتب حديثي شيعه و صد منبع از کتب حديثي اهل سنت پرداخته است و با توجه به ملاک‌هاي صحت انتساب کتاب به مؤلف؛ شخصيت علمي مؤلف؛ ميزان ضبط و دقت نويسنده‌؛ تخصص ...
** تدوین این گفت‌وگو و تحقیق آن توسط حجت‌ الاسلام والمسلمین عباس محمودی صورت گرفته است. ....يکي از اهداف ما شناسايي تراث مکتوب شيعه است، تراث شيعه از همان اول؛ يعني از سليم بن‌قيس تا به امروز که به کافي و ...