رهبر فرزانه انقلاب، در مقام نظريه‌پرداز و پرچمدار اسلام انقلابي، در سخناني، تشکيل کرسي‌هاي آزادانديشي را به عنوان راهبرد حوزه‌هاي علميه، معرفي، و مناظره وحيد با صاحب حدائق را الگوي مناسبي براي اين راهبرد ترسيم مي‌کنند. چرا اين کرسي‌هاي آزادانديشي در ...