در اين مصاحبه به بررسي کلام جديد و مباحث مطرح در فلسفه دين پرداخته مي‌شود. نسبت کلام جديد با فلسفه دين و کلام قديم هم مورد بحث قرار مي‌گيرد. در ميان اين مباحث هم به نظرات انديشمندان اين حوزه و ...