در اين گفتار استاد به بررسي کتب کلامي شيعه و اهل سنت مي‌پردازد. ايشان در ادامه ضمن بيان سير مطالعاتي کلام، انتقاداتي را به آموزش کلام در حوزه وارد مي‌نمايند و براي آنها راهکارهايي نيز ارايه مي‌نمايد. رهنامه: در ابتدا تقاضا ...