جايگاه کلام در علوم اسلامي، وظايف متکلم و مکاتب مهم علم کلام، سه بحث مهم در مصاحبه با استاد برنجکار است.ايشان بطور خلاصه وظايف متکلم را در شش مورد: استنباط، تبيين، تنظيم، اثبات، رد شبهات و رد مکاتب معارض مي‌دانند. ...