ما در این شماره علاوه بر بحثهای نظری به دنبال ارائه الگوهای عملی و عینی برای آموزش پژوهشگرا بودهایم لذا بر آن شدیم تا به جستجو پیرامون نمونه های عینی مناسب بپردازیم تا ضمن معرفی این کلاسها، الگوپردازی صورت پذیرد ...