رمز موفقيت ليب (lib.ir) همين است. ما آرمانگرايي غير قابل دسترس را کنار گذاشتيم و عملگرا شديم. خيلي خيلي ملايم و آهسته آهسته و به قول معروف چراغ خاموش شروع کرديم و به جاهايي رسيديم كه خيلي از مراكز نتوانسته ...