شکي نيست که علم کلام ـ بسان علوم ديگر ـ در طول تاريخ خود تطوراتي را پشت سر گذاشته و مسائل جديدي را در دامان خود پرورش داده است. ماهيت و رسالت علم کلام ايجاب مي‏کند که متحول و پويا ...