رهنامه: عناصر و ابزار و وسایل لازم برای استنباط احکام کدام‌اند و نقش علم اصول چیست؟ جایگاه علم اصول در کارگاه استنباط و اجتهاد چیست؟ استاد: در خصوص سؤالی که مطرح کردید لازم است به دو نکته اشاره کنم. بعد از ...
در اين نوشتار ابتدا خودباوري و خداباوري را به عنوان دو بال پرواز يک طلبه موفق ذکر مي‌شود. سپس در مرحله ارائه راه‌کار به قدم‌هاي نه‌گانه‌اي اشاره مي‌کند که به عقيده ايشان با مراعات اين موارد بدون شک طلبه به ...