در اين نوشتار ابتدا خودباوري و خداباوري را به عنوان دو بال پرواز يک طلبه موفق ذکر مي‌شود. سپس در مرحله ارائه راه‌کار به قدم‌هاي نه‌گانه‌اي اشاره مي‌کند که به عقيده ايشان با مراعات اين موارد بدون شک طلبه به ...