موفقيت طلبه و محصل علوم اسلامي، در گرو دو موضوع مهم است، موضوع اول خودباوري است که در اين نوشتار بدان مي‌پردازيم و موضوع دوم خداباوري است که اين دو بايد در کنار يکديگر باشند. به نظر مي‌آيد گام اول ...