مقدمه زبان عربي و ادبيات آن به برکت وجود قرآن کريم، يکي از زبان‌هاي ماندگار جهاني است و در بخش بزرگي از خاورميانه، به اين زبان تکلم مي‌شود. از همه مهم‌تر، براي مسلمانان جهان، زبان مقدسي به شمار مي‌آيد؛ زيرا بايد ...
  علم نحو مانند هر علم ديگري، داراي منابع، روش‌ها و ادله‌اي براي تقعيد و تنقيح قواعد زبان عرب است که به نام «اصول النحو» در کتب ادبيات عربي، به آن پرداخته شده است. اعتبارسنجي اين ادله و روش‌ها، که گاهي ...