[1] بازخوانی تاریخ فقه شیعه، نشان می‌دهد که از آغاز تا کنون؛ چهار روش در زمینه واکاوی مباحث فقهی مورد توجه فقیهان قرار گرفته است که عبارتند از: 1. اجتهاد روایت‌محور؛ 2. اجتهاد فقاهت‌مدار و روایت‌محور؛3. اجتهاد فقاهت‌محور و روایت‌مدار؛ 4. ...
اشاره: مجموع معيارهاي مورد استناد علامه طباطبايي در نقد متني روايات، عبارتند از: 1. قرآن؛ 2. سنت قطعي؛ 3. مباني برگرفته از کتاب و سنت؛ 4. ضرورت دين؛ 5. برهان عقلي؛ 6. تاريخ؛ 7. دستاوردهاي قطعي علم. استاد جعفر سبحاني در كتاب ...