خودباوري و اعتماد به نفس در راه علم‏آموزي، افزون بر آثار ويژه و شگفتي که دارد، اگر از حالت تعادل خارج شود، مي‏تواند آفاتي را در پي داشته باشد و محروميت‏هايي را براي طالب علم به همراه آورد. خودباوري و اعتماد ...