طلبه بر اثر عدم تعادل و افراط در خودباوري و اعتماد به نفس، نمي تواند ارتباط صحيح و متعادلي با عوامل کمک‏ کننده و ارتقابخش در مسير علم ‏آموزي، برقرار کند. لذا با آسيب‏ هايي مواجه مي‏ شود که مي‏ ...