گفتاري از دکتر محمود حکمت‌نيا ـ معاونت پژوهش اين پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در سال 1373، با ارشاد مقام معظم رهبري، آغاز به کار کرد. بخش مهمي از رسالتي که پژوهشگاه براي خود ترسيم کرده و اهداف سازمان، مربوط ...