در دانش روان‌شناسي، فرايند تفکر را به «بازآرايي يا تغييرشناختي اطلاعات به دست آمده از محيط و نمادهاي ذخيره شده در حافظه درازمدت» معنا مي‌کنند. اگر ذهن انسان را کارخانه‌اي فرض کنيم، سه بخش اساسي، ارکان آن را تشکيل مي‌دهد: بخش ...