طلبه‌های علوم دینی کنکور ورودی ندارند، از این‌رو ممکن است کسی به این مکان مقدّس وارد شود که شایستگی آن را ندارد؛ از طرف دیگر چون سنجشی در کار نیست، طلبه‌ها در بالا رفتن از کتاب پایین‌تر به بالاتر آزادند ...