با قاطعیت می‌توان گفت در عالم اسلام، فیلسوف مشائی به معنای ارسطویی محض به‌سختی می‌توان یافت. حکمایی مثل فارابی و ابن‌سینا هیچ‌گاه عقلگرای انحصاری نبودند و برای وحی و اشراق در معرفت، جایگاه رفیعی قائل بودند. روح این فلسفه تفاوت ...