پس از وفات شيخ طوسي (م 460 هجري) حديث شيعه دچار رکودي شد که از قرن شش تا آغاز قرن يازدهم و ظهور محمدون ثلاث دوّم ادامه داشت؛ از اين‌رو اين پنج قرن را مي‌توان «دوران فَترت» يا دوران رکود ...