مقدمه: ضرورت تبيين ساختار دانش‌هاي ادبي يکي از مباحث اساسي براي برنامه‌ريزي براي تعليم و تربيت، به ويژه، برنامه ريزي درسي، شناخت دقيق ماهيت دانش وموضوع برنامه‌ريزي درسي خاص آن مي‌باشد. چرا که هر برنامه‌ريزي درسي از سه بخش اساسي تشکيل ...
  در مواجهه با درس خارج می‌توان دو نوع نگاه به درس خارج داشت؛ یکی نگاه فلسفی و دیگری نگاه برنامه‌ریزی درسی. در نگاه اول، هر فعالیت و عملی که از انسان سر می‌زند، دارای مجموعه ویژگی‌ها و علل و عواملی ...