نکته اول: ضمن عرض خدا قوت به تمام عزيزان که در جريان نوپاي آموزش پژوهش محور فعالند به دلايلي که در ادامه مي‌آيد بر آن شدم که بعنوان يکي از کساني که در مسير سير علمي و تربيتي آينده‌ام و قهراً ...