رهنامه: پرسش ابتدايي اين است که نگاه حوزه به ادبيات عرب، بايد چگونه باشد؟ استاد: مهم‌ترين مسئله اين است که ادبيات عرب را اصالي و نفسي ببينيم يا آلي و مقدمي؟ اگر نگاه آلي به ادبيات داشته باشيم، همه همت ما، ...