هدایت تحصیلی آن حلقه مفقوده   سالک از نور هدايت ببرد راه به دوست که به جايي نرسد، گر به ضلالت برود هدايت و راهنمايي، عبارت از ياري کردن فرد است تا خويشتن و جهان خارج از خود را بشناسد. در تعريفي ديگر، کمک ...