چرا علوم پایه و دقیق در غرب جدید و معاصر رشد می‌کنند؛ ولی در جهان اسلام به افول می‌گرایند؛ زیرا روز به روز عقلانیت سینوی سیر نزولی و عقلانیت صوفیانه سیر صعودی در جهان اسلام پیدا می‌کند؛ ولی این فرایند ...