بحثي که خدمت دوستان ارائه خواهيم کرد، دو قسمت دارد: بخش اول، بحثي نظري و درباره افزايش انگيزش و توجه به اصل مفهوم زمان و مديريت زمان و تعريف آن است. در بخش دوم، تجارب و مهارت‌هايي را به دوستان ...