فلسفه تاريخ گرچه همانند بيشينه دانش‌هاي بشري شواهد و حتي ريشه‌هايي در دانش‌هاي سنتي شرق مسلمان دارد، ولي به‌عنوان يک شاخه معرفتي مستقل در غرب سامان‌ يافته و سپس وارد سرزمين‌هاي شرقي شده است.  وضعيت کنوني دانش در ايران‌ اسلامي ...
اشاره با حفظ حرمت همه استادان که با همه وجود مدیون آنانيم، یکی از استادان بزرگوار، در اوایل تحصیل، بنده را نصیحت می‌فرمود كه "در طول سال خوب درس بخوانید و تابستان‌ها درس نخوانید؛ در تابستان تاریخ بخوانید. این برای رفع ...
اشاره فلسفه تاریخ گرچه همانند بیشینه دانش‌های بشری شواهد و حتی ریشه‌هایی در دانش‌های سنتی شرق مسلمان دارد، ولی به‌عنوان یک شاخه معرفتی مستقل در غرب سامان‌ یافته و سپس وارد سرزمین‌های شرقی شده است. وضعیت کنونی دانش در ایران‌ اسلامی ...