نخستين بار در دهه نود، روان‏شناسي به نام سالوي، اصطلاح «هوش هيجاني» را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق‏وخو، به كار برد. در حقيقت، اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات ...