به دليل اهميت موضوع و نيز با توجه به موضوع تحول در حوزه‌هاي علميه، مي‌توان مسير تحول در دانش ادبيات عرب با رويکرد دانش نحو را در اين چشم‌انداز ترسيم کرد: اولاً شناخت وضعيت موجود توليد دانش ادبيات عرب در حوزه‌هاي ...