رهنامه: به عنوان اولین سوال بفرمایید موضوع‌شناسی چه ضرورتی دارد؟ استاد: ضرورت موضوع‌شناسی در فقه موضوعی است که چند لحظه‌ای به مباحثه و تفکر می‌نشینیم. ضرورت موضوع‌شناسی در فقه یعنی ضرورت لم‌شناسی. در عرف عام معروف است که می‌گویند لم‌اش را ...