برنامه‌ریزی پژوهشی، علی‌القاعده باید ناظر به نیازها و فرصت‌های موجود در بخشِ مربوطه باشد. بنابراین از اساسی‌ترین مراحلِ برنامه‌ریزی پژوهشی، شناسایی نیازها و اولویت‌گذاری آنها است. این مرحله، برنامه‌ریزان را قادر می‌سازد تا برنامه و چارچوب پژوهش‌های سازمان یا تقاضاهای ...