چــرایی، چـیسـتـی و چـگـونگی تطـبیق حـوزه با نیازهای اجتماعی در کلام رهبر فرزانه انقلاب   آنچه در ذیل می آید، گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سه محور چرایی، چیستی و چگونگی تطبیق فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ...