مقدمه انسان به دليل آنکه موجودي متفکر است و فعاليت‌هاي خود را از راه تفکر انجام مي‌دهد، مخلوقي ممتاز به شمار مي‌رود. آدمي، افزون بر تفکر براي رفع نيازها، به تفکر درباره اموري مي‌پردازد که از سطح زندگي متعارف برتر است، ...