در اين نوشتار با نگاهي به آثار علمي ايشان که بيشتر در قالب رسائل و مقالات بر جا مانده، نشانه مبارزه علمي مستمر ايشان، با هر دو جريان فکري افراطي و تفريطي يافت مي‌شود که از دل آن، مکتب اعتدالي ...