با نگاهي به تاريخ زندگاني علامه وحيد بهبهاني(ره) در مي‌يابيم پيش از ظهور علمي ايشان، دو جريان فکري بر حوزه‌هاي علميه و تفکر ديني، حکومت مي‌کرد. جريان نخست، اجتهادي به شمار مي‌آمد و بر مباني اصولي تکيه داشت، ولي در ...