در رابطه با رسالت نهاد روحانيت در جامعه اسلامي مي‌توان در متون ديني به آيات و روايات متعددي استناد کرد که به نوعي ماموريت آن را بيان داشته است. از جمله در آيه معروف به «آيه نفر» دو وظيفه عمده ...