نهاد روحانيت به عنوان نهاد متولي تفقه و انذار در دين بيش از ديگران وظيفه اقامة دين را برعهده دارد. در قرون اخير هر ايدئولوژي اي که در عرصه ساخت نظام هاي اجتماعي کارآمد، موفق تر باشد، قابليت بيشتري براي ...