رهنامه: علم کلام چه ارتباطي با بقيه علوم حوزوي و چه جايگاهي در هندسه علوم اسلامي و حوزوي دارد؟ استاد: علم کلام در ميان علوم اسلامي در طول تاريخ و همين‌طور منطقاً، جايگاه اول را دارد؛ يعني اگر بخواهيم درجه‌بندي کنيم، ...