این مقاله ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی و بعد از آن هدف از تفسیر پرداخته است. سپس مقصود خود از روش‌های تفسیری را توضیح داده و اقسام این روش‌ها، شامل تفسیر قرآن به قرآن، روش روایی، روش عقلی، روش ...