کتب ارسطو علي باب مدرسته: لايدخل الباب من لايعلم المنطق   مقدمه از هنگامي که ارسطو منطق را تدوين کرد، اين علم کانون انتقاد منتقدان قرار گرفت. شکاکان، سوفسطاييان و رواقيان، از جمله معاصران و تابعان ارسطو هستند که بر منطق وي انتقاداتي ...