مقدّمه فقه قرآن، از مهم‌ترین دانش‌های اسلامی است ‌که عهده‌دار کشف شرایع اسلام و تفصیل شریعت از مدارک احکام است تا منهاجی برای صالحین، عُروه‌ای وُثقی برای نجات عباد، مفتاح ‌کرامت آنان و جامع مقاصد رفتاری و ذخیره معادشان باشد. امّا ...
مقدّمه دستیابی به موفقیت در یک دانش و برگرفتن عُدّه کافی از آن، قوانین و ضوابط خاصّی دارد که در بیانی موجَز، یکی از مهم‌ترین آنها توجّه کافی به نگرش‌های درجه دوم مرتبط است‌ که فواید و عواید بسیاری به ‌همراه ...
مثال ديگر که اهميّت کار تاريخي در تصحيح نگرش استنباطي را نشان مي‌دهد، در باب يکي از قواعد فقهي بسيار معروف و مورد استناد، يعني قاعده "على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه" مي‌باشد که در عين سيطره بر فقه، در ...
  پيشگفتار شايد هريک از ما در ذهن خود يا در برخورد با ديگران، بارها با چنين پرسش‌هايي روبه‌رو شده باشيم: حوزه کجاست؟ وجودش چه ضرورتي دارد؟ چه رسالت‌ها، اهداف کلان و مباني را دنبال مي‌کند؟ رسالت کنوني‌اش چيست؟ کارکردهاي تخصصي‌اش کدام ...