پيشگفتار شايد هريک از ما در ذهن خود يا در برخورد با ديگران، بارها با چنين پرسش‌هايي روبه‌رو شده باشيم: حوزه کجاست؟ وجودش چه ضرورتي دارد؟ چه رسالت‌ها، اهداف کلان و مباني را دنبال مي‌کند؟ رسالت کنوني‌اش چيست؟ کارکردهاي تخصصي‌اش کدام ...
  امام خميني «ره» 1ـ حوزه‌هاي روحانيت محلّ تدريس و تعليم و تبليغ و رهبري مسلمانان است... جاي آنهاست که امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است و بديهي است که امانت را نمي‌توان به دست هرکس داد.1 من اميدوارم كه ...
  مقدمه بررسي تحليلي دانش‌هاي مورد تعليم، يکي از مسائلي است که جاي آن در سطوح مختلف نظام تعليم و تربيت، بسيار خالي است. غالباً فعاليت‌هاي درجه اول، بخش اصلي تعليم و تحصيل را تشکيل مي‌دهند که با اينکه در رتبه خود ...