رهنامه: مکتب‌شناسی فقهی را تعریف کرده و بفرمایید ما چه احتیاجی به مکتب‌شناسی داریم و مکتب‌شناسی چه نیازهایی را از ما برطرف می‌کند؟ استاد: بحث فنی و تعریف مکتب‌شناسی وقت زیادی می‌خواهد. از نگاه فلسفی، مکتب‌شناسی یک چیز اعتباری است و ...