... اين حوزه ما بر اساس حکومت درست نشده است، بلكه بر اين اساس كه اصل اسلام را نگه دارد، به اينجا رسيده و حکومت ايجاد کرده است. اين حکومت را بايد نگاه داشت و بالنده‌اش كرد. حوزه هنوز به ...
یکی از علت‌های وضع موجود این است که کتاب‌های فلسفی گذشتگان چاپ یا تجدید چاپ نمی‌شود؛ برای مثال جامعه مدرسین کتاب‌های فقهی را تنظیم و چاپ و تجدید چاپ کرده و با قیمت خوب در دسترس قرار داده است؛ در ...
ما ادعایمان این است که منطق، منطق عام است؛ اما در عین اینکه منطق عام داريم، منطق مشایی داریم با اصول خاص خودش، منطق اشراقی داریم با اصول مخصوص به خودش و حتی می‌توانيم مدعی شويم منطق صدرایی داریم با ...
شفای بوعلی را که کتاب بسیار سختی است برای مقطع دکتری مرکز جامعه المصطفی العالمیه تدریس می‌کردم. دانشجوياني كه در كلاس حضور داشتند، اهل بوسنی و هرزگوین بودند. استعدادشان بسيار خوب بود. بنابراین بودکه دو واحد شفا بخوانیم؛ بنده گفتم ...