اعتماد به نفس و خودباوري، يکي از فضايل اخلاقي به شمار مي‌آيد که در منابع ديني و متون روايي، درباره کسب اين فضيلت سفارش‌هاي فراواني شده است. اين فضيلت انساني مانند ديگر فضايل، در معرض تهديد آفت‌هاي گوناگوني است؛ چرا ...