رهنامه: لطفا اهمیت و جایگاه موضوع‌شناسی را تبیین بفرمایید. استاد: پیشرفت چشم‌گیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی، گزاره‌ها و موضوع‌های نویی را در زمینه‌های گوناگون: پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، قرار داده است؛ این از ...