استاد: تقسیم‌های گوناگونی می‌توان برای اجتهاد ارائه داد. یکی از آنها که مد‌نظر ماست تقسیم آن به اجتهاد عقلی و اجتهاد نقلی است. گاهی ما در اجتهاد از ادله عقلی استفاده می‌کنیم مثلاً از حسن و قبح عقلی مانند حسن ...
[1] سه دوره علم اصول فقه استاد: برای تحولاتی که علم اصول در میان امامیه داشته می‌توان تقسیماتی ذکر کرد یکی از این تقسیمات، که به نظرم مهم است تقسیم آن به 3 دوره‌ اصولی است و شاید بتوان اصول امامیه را ...