جستجو در تاریخ و میراث مکتوب حدیثی شیعه نشانگر این واقعیت است که عالمان شیعی اهتمام ارزنده‌ای در حفظ و تالیف، تبویب و فهرست‌نگاری، شرح، تعلقه، تفسیر و نیز تاسیس دانش‌های مرتبط با حدیث از قبیل فقه الحدیث، درایه و ...
ما کتاب‌هاي متعددي در زمينه شرح‌الحديث داريم؛ از شرح‌هاي بر الکافي گرفته تا شرح‌هاي بر من لايحضره الفقيه، استبصار، کتاب التوحيد صدوق يا کتاب‌هاي ديگر حديثي. اين مجموعه‌ وقتي که در يک جا گردآوري شود مشخص مي‌شود که ما چه ...
شيخ انصاري را پیشتاز معاصرين يعني دويست سال اخير مي‌‌دانيم، اتفاقي که مي‌افتد اين است که رسائل را که نگاه مي‌کنيد و با اين‌ها (ساير کتب) مي‌سنجيد در حوزه حديث يک تفاوت خيلي روشن و فاحشي را در آن مي‌بينيد ...
آل بويه تمايلات شيعي داشته و آداب و فرهنگ شيعي را گسترش دادند. فضاي جديد فرهنگي، شعيان را به کوشش و تلاش فزون‌تر و‌اداشت. وزيران دانشمند آل بويه همچون شاپور بن اردشير (در بغداد)‌ و صاحب بن عباد (در ري) ...