حجم بالای ادبیات علمی  تولید شده در دانش های حدیثی ما را وادار کرد تا در 2 شماره از نشریه رهنامه، سیر بهره مندی از سنت گرانبهای معصومین را در برابر دیدگان شما بگشاییم. در شماره پیشین مجموعه ای از ...
اشاره این نوشتار در مقدمه سه سوال اساسی که دانش‌های حدیث باید به آن پاسخ دهند را بیان نموده و پاسخ به سوا‌ل، (آیا حدیث حاکی از سنت و گفتار و قول واقعی است؟) را بر عهده علم رجال می‌داند و ...
اشاره يكـي از اسـاتيد مـي‌فرمـود: شـيخ انصاري روايات را از وسايل نقل مي‌كند و آخوند خراسـاني از رسـائل! همـين است كه هر‌جا شيخ در نقل اشتباه مي‌كند و يا نسخه او غلط دارد، آخوند نيـز مبتلي به همان اشتباه مي‌شود. اگر ...
اشاره آیت الله خویی در اواخر دو نگرش جدید پیدا کردند یکی اختصاص توثیقات کامل الزیارات به مشایخ ابن قولویه فقط، نه تمام سند که قضیه آن مفصل است. دوم، روش تعویض یا تبدیل سند که این حقیر آن را به ...