نگرش سه بعدي رهنامه، پس از پرداخت دو شماره به مباحث کلي نظام آموزش پژوهش‌گرا و يا به تعبيري سخت‌گيرانه، آموزش پژوهش‌محور؛ اين شماره به يکي از مؤلفه‌هاي مهم آن يعني نقش استادان در نظام تعليم و تربيت طلاب مي‌پردازد. از ...
  رهنامه: بحث ما در رابطه با نقش استاد در تربيت علمي است. ديدگاه حضرتعالي در رابطه با اين بحث چيست؟ استاد: اگر بخواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم بايد يک نگاه جامع داشته باشيم. آغاز تحول همه جانبه در جامعه انساني ...
  رهنامه: موضوع اين شماره نقش استاد در تربيت علمي مي‌باشد و با توجه به اينکه از ديدگاه بعضي آقايان مهمترين عنصر نظام آموزش پژوهش‌گرا استاد است، سؤال اين است که استاد چه نقشي در اين مسير دارد؟ استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ...
  رهنامه: اين شماره را در رابطه با بحث نقش استاد در تربيت علمي و اخلاقي طلاب پيگيري مي‌کنيم. از اينجا بحث را آغاز مي‌کنم با نگاه به گذشته مي‌بينيم که در گذشته ارتباط بين استاد و طلبه بيشتر برقرار بوده، ...