زندگی‌نامه خودنوشت سید محسن امین سید محسن امین آنچنان که خود می‌گوید به تبعیت از بزرگانی چون علامه حلی )ره( و دیگران بخشی از ماجرای زندگی خود را برای ماندن در تاریخ و عبرت آیندگان برای خوانندگان کتاب شریف اعیان الشیعه ...