رهنامه: براي ارائه هر گونه راهکار عملي براي بهتر درس خواندن و استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي علمي حوزه‌ها لازم است از داشته‌ها و ظرفيت‌ها فهرستي تهيه و آن را با نتايجي که انتظار داريم مقايسه کنيم. در اين راستا يکي ...
رهنامه: شماره‌ی قبل و اين شماره را به بحث آموزش پژوهش محور اختصاص داده‌ايم. با توجه به تجربه‌تان در مقطع آموزش لطفاً ماهيت آموزش پژوهش محور را تبيين کنيد و فرض‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهيد؟ از مباحثی که اخيراً ...
رهنامه: با توجه به اينکه سير طلبگی از دوره آموزش آغاز مي‌شود به بررسی دوره آموزش مي‌پردازيم و سؤال ما اينست که آموزش ما چطور مي‌تواند پژوهش محور باشد، ماهيت آموزش پژوهش محور چيست؟ چه فرضهايی داريد و کدام فرض ...
سلسله نشست‌هاي نگاه نو مجموعه‌اي است که در راستاي امر ترويج پژوهش توسط اداره امور پژوهشي طلّاب برگزار گرديده است و اخيراً تحت عنوان کارگاه مقدمات پژوهش و به صورت لوح فشرده توسّط اداره امور پژوهشي عرضه گرديده است از ...